Avbokningsregler

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare/uthyrare är Sportshopens Ställplats, Swedemount Sportswear and Fashion AB, Box 125, 457 02 Grebbestad, Org.nr 556437-2521.

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

När blir min bokning bindande?

När du betalt din hyra så har du godkänt din bokning och den är bindande.

Avbokning

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller ställplatsen i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig plats så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av ställplatsen. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt eller fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Vad har jag för skyldigheter? Kontrollera din bokningsbekräftelse så att den stämmer för att undvika missförstånd. När du betalt din bokning så räknar vi med att den är riktig. För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 25 år. Du skall vårda ställplatsen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området. Försäljning vid och inom området får bara förekomma med Sporsthopens tillstånd. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på ställplatsen, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du skall städa upp efter dig och slänga skräp, återvinning på anvisad plats. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Var aktsam om naturen - den behöver ditt skydd

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från området och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Krig, naturkatastrofer och strejker mm:

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om ställplatsen inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att så snart som möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av ställplatsen.

Parkeringsanvisning

Parkera så uppmärkt stolpe står centrerat mot ert fordon. Överskrider man sin plats och bokning/betalning ej har gjorts kommer böter att utfärdas.
© 2022, Swedemount Sportswear & Fashion AB.
Adress Box 125
457 02 GREBBESTAD
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se